July 23-24, 2016

The international exhibition on July 23-24, 2016 in Nizhny Novgorod

Nightwish Helenfold Infinite Brilliant - Best Baby, Best Baby of Breed!